Algemene voorwaarden

1. Definities

   1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   
      - "Selecta Wonen": het bedrijf Selecta Wonen, gevestigd te Planetenbaan 7, 3721KA Bilthoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83278397.
      - "Klant": de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Selecta Wonen voor het gebruik van de diensten aangeboden door Selecta Wonen.
      - "Woning": een huurwoning die wordt aangeboden door Selecta Wonen of haar partners.

2. Diensten

   2.1. Selecta Wonen biedt diensten aan op het gebied van het verhuren van woningen in Nederland.

   2.2. De klant kan zich inschrijven bij Selecta Wonen voor een bedrag van €9,95 incl. BTW per maand. Door zich in te schrijven, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

   2.3. Selecta Wonen streeft ernaar om kwalitatieve en betaalbare huurwoningen aan te bieden aan haar klanten. De beschikbare woningen worden regelmatig geüpdatet op de website van Selecta Wonen.

   2.4. Verhuurders hebben bij Selecta Wonen 100% garantie op de huur, zelfs bij leegstand. Selecta Wonen werkt samen met verschillende verhuurmakelaars en bemiddelaars om het aanbod van woningen te vergroten.

3. Inschrijving

   3.1. Om zich in te schrijven bij Selecta Wonen dient de klant het online registratieformulier in te vullen en de eerste termijn van €9,95 incl. BTW te betalen.

   3.2. Door de inschrijving verklaart de klant dat alle verstrekte informatie correct en volledig is.

   3.3. Na inschrijving ontvangt de klant een bevestigingsmail met verdere instructies om de registratie te voltooien.

   3.4. De klant dient bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs en eventuele andere vereiste documenten te verstrekken.

4. Betaling

   4.1. De klant dient de verschuldigde bedragen tijdig en volledig te voldoen via de door Selecta Wonen aangeboden betaalmethoden.

   4.2. De betaling van €9,95 incl. BTW per maand wordt maandelijks automatisch afgeschreven van het opgegeven betaalmiddel van de klant.

   4.3. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Selecta Wonen behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten totdat alle openstaande bedragen zijn voldaan.

   4.4. De klant is verantwoordelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit een mislukte betaling of onvoldoende saldo op het opgegeven betaalmiddel.

5. Opzegging

   5.1. De klant kan de inschrijving te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

   5.2. Opzegging dient schriftelijk of via e-mail te geschieden.

   5.3. Na ontvangst van de opzegging zal Selecta Wonen de maandelijkse betaling stopzetten en de toegang tot de diensten beëindigen.

   5.4. Bij opzegging heeft de klant geen recht op restitutie van reeds betaalde termijnen.

6. Aansprakelijkheid

   6.1. Selecta Wonen is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar diensten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Selecta Wonen.

   6.2. Selecta Wonen is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, beschikbaarheid of juistheid van de informatie met betrekking tot de aangeboden woningen.

   6.3. De klant erkent en aanvaardt dat het gebruik van de diensten van Selecta Wonen op eigen risico is.

   6.4. Selecta Wonen is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, verlies van gegevens of reputatieschade.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

   7.1. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Selecta Wonen is Nederlands recht van toepassing.

   7.2. Geschillen tussen de klant en Selecta Wonen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Selecta Wonen is gevestigd.

   7.3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

8. Wijzigingen

   8.1. Selecta Wonen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment van publicatie op de website van Selecta Wonen.

   8.2. De klant wordt geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard door het gebruik van de diensten van Selecta Wonen na de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen.

9. Privacy en gegevensbescherming

   9.1. Selecta Wonen respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Een gedetailleerde privacyverklaring is beschikbaar op de website van Selecta Wonen.

   9.2. Door gebruik te maken

 van de diensten van Selecta Wonen stemt de klant in met de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

10. Communicatie

   10.1. Alle communicatie tussen de klant en Selecta Wonen zal plaatsvinden via e-mail, telefoon of andere elektronische middelen.

   10.2. De klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van zijn/haar contactgegevens om ervoor te zorgen dat alle communicatie correct en tijdig wordt ontvangen.

Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u vragen of zorgen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

This website uses cookies
Got it